Python绘制简单漂亮好玩的散点图

软件工具使用 同时被 3 个专栏收录
127 篇文章 0 订阅
369 篇文章 0 订阅
282 篇文章 30 订阅

     Python中有很多封装好的包可以直接使用,最近正好用到了可视化的展示模块matplotlib,感觉虽然API学起来比较复杂,但是看到画出来的图片那么漂亮当然还是心满意足的了,最近几天学习使用了柱状图、直方图、三维立体图、流形图等等,接下来会找时间分别记录一下,当做是自己学习的一个记录也希望能帮到正好需要的人。

       今天主要简单了绘制一些漂亮好玩的散点图,下面是具体的实现:

#!usr/bin/env python
#encoding:utf-8
from __future__ import division
'''
__Author__:沂水寒城
功能:借助于Python绘制一些简单的漂亮的图片
'''

import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LogNorm
def plot_beautiful(point_num=100):
  '''
  绘制简单好看的散点图
  '''
  marker_list=['.', 'v', '^' ,'<', '>', '1' ,'2', '3', '4', '8', 's', 'p', '*', 'h', 'H', '+', 'x', 'D', 'd', '_','o','None']
  x_list=np.random.rand(point_num) * 2 # 随机产生50个0~2之间的x坐标
  y_list=np.random.rand(point_num) * 2 # 随机产生50个0~2之间的y坐标
  colors=np.random.rand(point_num) # 随机产生50个0~1之间的颜色值
  area=np.pi*(10 * np.random.rand(point_num))**2 # 点的半径范围:0~15 
  plt.clf()
  startnum=421
  plt.figure(figsize=(16,16))
  for i in range(8):
    plt.subplot(startnum+i)
    plt.scatter(x_list, y_list, s=area, c=colors, alpha=0.6, marker=marker_list[i])
  plt.savefig('beautiful1.png')
  plt.clf()
  plt.figure(figsize=(16,16))
  for i in range(8):
    plt.subplot(startnum+i)
    plt.scatter(x_list, y_list, s=area, c=colors, alpha=0.6, marker=marker_list[i+8])
  plt.savefig('beautiful2.png')
  plt.clf()
  plt.figure(figsize=(16,12))
  for i in range(6):
    plt.subplot(321+i)
    plt.scatter(x_list, y_list, s=area, c=colors, alpha=0.6, marker=marker_list[i+16])
  plt.savefig('beautiful3.png')


def plot_hist2d_log_demo(point_num=1000000,savepath='density_demo.png'):
  '''
  绘制密度标示图
  '''
  plt.clf()
  x_list=np.random.randn(point_num)
  y_list=np.random.randn(point_num)+random.randint(1,10)
  plt.hist2d(x_list, y_list, bins=100, norm=LogNorm())
  plt.colorbar()
  plt.savefig(savepath)
if __name__ == '__main__':
  plot_beautiful(point_num=10000)
  plot_hist2d_log_demo(point_num=1000000,savepath='density_demo.png')
  

结果如下:

beautiful1.png


beautiful2.png


beautiful3.png


最后是我们的密度图,我没有清除上一次绘图的痕迹留作对比效果如下:

density_demo.png


   个人感觉挺漂亮的,当然绘图的所有参数都是可以依据个人喜好自己调整的。下面我减少点的个数为了更好地看出来效果

beautiful1.png


beautiful2.png


beautiful3.png


density_demo.png


  果然,在数据量缩小两个量级之后效果大为改变了,仅仅是觉得好玩学习使用一下,至于正式的论文或者实验报告中我当然是不敢使用这样花哨的图片的哈。

 • 0
  点赞
 • 12
  评论
 • 7
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 护眼 设计师:闪电赇 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值